มาดูใกล้ๆ กับชะลอมที่ไทยมอบให้สหรัฐฯ เพื่อส่งต่อการเป็นเจ้าภาพเอเปค!

มาดูใกล้ๆ กับชะลอมที่ไทยมอบให้สหรัฐฯ เพื่อส่งต่อการเป็นเจ้าภาพเอเปค!

ชะลอม 3 สีเป็นสัญลักษณ์ของการส่งต่อเจตจํานงของการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจร่วมกันต่อไปใน ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกให้เติบโตอย่างเปิดกว้าง เชื่อมโยงกัน และยั่งยืน